Uusi työaikalaki voimaan 1.1.2020

Eduskunta hyväksyi hiljattain hallituksen esityksen uudeksi työaikalaiksi. Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020 ja se korvaa kokonaisuudessaan nykyisen vuodelta 1966 olevan lain.

Uusi työaikalaki tuo merkittäviä muutoksia nykyisiin säännöksiin, joten kaikki työnantajan työaikaa koskevat sopimukset ja ohjeistukset tulisi käydä läpi ja päivittää.Uudistuksen myötä työajan käsitettä ei enää sidota työpaikkaan vaan työaikana pidetään missä tahansa paikassa työhön käytettyä aikaa. Muutoksen myötä mm. etätyö tulee jatkossa työaikalain ja siten työaikaseurannan piiriin.

Keskeisimmät uudistukset koskevat joustotyöaikaa ja työaikapankkia. Työnantajalla ja työntekijällä tulee olemaan mahdollisuus solmia ns. joustotyösopimus, jonka ehtojen mukaisesti työntekijällä on sovituissa rajoissa (vähintään kuitenkin puolet työajasta) oikeus itsenäisesti päättää työnteon ajankohdasta ja työntekopaikasta. Joustotyöaikamalli on tarkoitettu käytettäväksi etenkin asiantuntijatyössä.

Uudistuksen myötä kaikilla työpaikoilla tulee olemaan mahdollisuus sopia työaikapankin käytöstä riippumatta siitä, onko työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa työaikapankkia koskevia määräyksiä. Työaikapankkiin voidaan tallettaa mm. tehtyä työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia ja sieltä nostetaan vastineeksi palkallista vapaa-aikaa. Työaikapankista ja sen ehdoista sovitaan työpaikalla yhteisesti mutta yksittäisten erien siirtäminen työaikapankkiin edellyttää työntekijän ja työnantajan suostumusta.

Uudessa työaikalaissa ei säädetä enää ylitöiden vuosittaisista enimmäismääristä vaan työajan enimmäismäärästä. Työntekijän työaika ylityö mukaan lukien ei saa ylittää keskimäärin 48 tuntia viikossa neljän kuukauden ajanjakson aikana. Työnantajan on siis ylitöiden enimmäismäärän sijasta seurattava työaikojen enimmäismäärän toteutumista.

Uuden työaikalain on kommentoitu tuovan askelia oikeaan suuntaan muttei kokonaisuutena tuovan riittävää tukea tulevaisuuden työhön liittyviin tarpeisiin. Muun muassa työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on todennut, että uutta lakia tulee mahdollisesti uudistaa jo lähitulevaisuudessa koskien työn organisoinnin tapoja.