Laiton irtisanominen

Jos työnantaja päättää työsopimuksen ilman lain mukaista perustetta, voidaan työnantaja määrätä maksamaan korvauksia työsuhteen päättämisestä. Laittomasta irtisanomisesta työnantaja voidaan kertakorvauksena määrätä maksamaan vähintään 3:n ja korkeintaan 24:n kuukauden palkkaa vastaava summa. Kuitenkin jos kyseessä on luottamusmiehen irtisanominen, on yläraja 30 kuukauden palkka.

Korvauksen määrään vaikuttaa monet seikat

Korvauksen määrää arvioitaessa tulee huomioida työttömyyden arvioitu kesto sekä ansion menetys, työsuhteen kesto, työnantajan menettely asiassa, työntekijästä itsestään lähtöisin oleva syy, työntekijän ikä ja mahdollisuudet saada ammattiaan ja koulutustaan vastaavaa työtä, osapuolten yleiset olot sekä muut mahdollisesti edellä mainittuihin rinnastettavat seikat.

Irtisanominen voi johtua työntekijästä ja työn vähenemisestä

Työnantaja voi irtisanoa työntekijän joko työntekijästä johtuvista syistä tai yleiseen työmäärään vaikuttavista syistä (tuotannolliset ja taloudelliset syyt).

Työntekijästä johtuvaksi syyksi ei koskaan sovellu:

  • vamma tai sairaus, jos tämä ei olennaisesti vaikuta työkykyyn tai työntekijä
  • voidaan sijoittaa toisiin tehtäviin
  • lailliseen tai työntekijäyhdistyksen toimeenpanemaan lakkoon osallistuminen
  • aatteet tai järjestötoiminta
  • turvautuminen oikeussuojakeinoihin työnantajaa kohtaan.

Tuotannollisista ja taloudellisista syistä tapahtunut irtisanominen saattaa olla laiton, jos irtisanomisen muotosäännöksiä ei ole noudatettu tai irtisanomiselle ei tosiasiassa ole olemassa edellytettyjä perusteita.

Työsopimuslain mukaan perustetta ei ole ainakaan, jos ennen tai jälkeen irtisanomisen on palkattu uusi henkilö vastaaviin tehtäviin, vaikka työntekijä toimintaedellytykset eivät ole vastaavana aikana muuttuneet taikka jos töiden uudelleenjärjestelystä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä.

Lakimies voi auttaa työoikeudellisessa asiassa

Ammattimainen lakimies helpottaa molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämistä konfliktitilanteessa ja pystyy ulkopuolisena asiantuntijana rauhoittamaan mahdollisesti kiistaista tilannetta.